Vedtekter for Velg Skog

Vedtatt på stiftelsesmøte 28.05.2008. Sist endret 23.05.2019

§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er Velg Skog.

§ 2 Foreningens formål

Velg Skog skal sikre skogbasert næring og samfunnet tilstrekkelig, riktig og kvalitetsmessig god kompetanse, som skal sikre verdiskapning og bærekraftig ressursforvaltning.

Dette skal Velg Skog oppnå ved å:

Sikre skogfaglig utdanning i Norge på alle nivåer som er viktige for næringen.Arbeide aktivt med omdømmebygging og innsalg av skogbruk mot aktuelle rekrutteringsarenaer for skogutdanning, og mot rådgiverapparatet i skoleverket.Være et kontaktorgan mellom næringen, institusjoner, forvaltning, studenter og studiesteder.Være et samarbeidsforum mellom utdanningsinstitusjonene og næring, industri og forvaltning knyttet til skog og utmark.Sikre kvaliteten på studier/utdanning på alle relevante utdanningsinstitusjoner, ved å gi innspill basert på samfunnets og næringens behov.

§ 3 Medlemskap

Foreningens medlemmer er juridiske personer som gjennom avtale om årlig kontingent ønsker å bidra til foreningens måloppnåelse.

Det inngås skriftlig avtale mellom foreningen og det enkelte medlem om kontingenten. Uttredende medlemmer har ikke krav på noen av foreningens midler.

§ 4 Foreningens kontingent

Medlemskap i foreningen er basert på kontingentandeler. Andelenes størrelse fastsettes av Årsmøtet og innbetales årlig.

§ 5 Årsmøtet

Velg Skogs høyeste organ er Årsmøtet. Ordinært Årsmøte skal avholdes i løpet av 1. halvår hvert år. Hvert medlem har 1 stemme for hver kontingentandel.

Velg Skog har et innstillingsråd som består av 2 personer fra medlemmene. Innstillingsrådet velges av Årsmøtet etter forslag fra styret.

Årsmøtet er vedtaksført når minimum 1/3 av medlemmene er representert. Alle Vedtak fattes med simpelt flertall av de stemmer som er representert. Styremedlemmer har møte- og talerett i Årsmøtet. Styreleder innkaller til Årsmøtet. Innkalling skjer med minst 14 dagers varsel. Ekstraordinært Årsmøte kan holdes for å behandle en særskilt sak når mer enn halvparten av de faste styremedlemmene ønsker det.

§ 6 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

  • Velge møteleder og 2 stemmeberettigede til å underskrive protokoll.
  • Behandle årsberetning og årsregnskap.
  • Fastsette eventuell godtgjørelse til styrets leder, medlemmer og revisor.
  • Velge styrets leder.
  • Velge innstillingsråd.
  • Få seg forelagt til orientering styrets driftsbudsjett og avgi uttalelse.
  • Behandle andre saker som er nevnt i innkallingen til Årsmøtet.

Medlemmer som er forhindret fra å være representert på Årsmøtet kan avgi stemme ved skriftlig fullmakt. Denne kan bare gis til en representant som disponerer stemmerett på vegne av eget medlemskap.

§ 7 Styret

Foreningens styre består av 7 medlemmer med personlige varamedlemmer. Styremedlemmer og varamedlemmer velges for 2 år om gangen med mulighet for gjenvalg.

Styret består av 3 styremedlemmer fra næring som oppnevnes av Skogbrukets Landsforenings (SL) styre, og velges av Skogbrukets Landsforenings (SL) årsmøte. I tillegg har følgende institusjoner anledning til å peke ut hvert sitt styremedlem: NHO Mat og Drikke (NHO MD), Det norske Skogselskap (DnS), Fakultet for miljøvitenskap og naturforvaltning (MINA) ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) og Høyskolen i Innlandet (INN) Campus Evenstad. Oppnevning/valg/utpeking av kandidater, nevnt i dette ledd, skal koordineres i samråd med innstillingsrådet, jfr § 5.

I tillegg utpekes av studentene 1 Skogfagstudent fra NMBU og 1 Skogfagstudent fra Evenstad som observatører til styret. Styreleder velges av Årsmøtet. Styret velger selv styrets nestleder.

Styret er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene er til stede. Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. Beslutninger i styret krever simpelt flertall blant de tilstedeværende medlemmer.

Styret gjør vedtak i møte, og det skal føres møtebok som underskrives av de tilstedeværende styremedlemmer.

§ 8 Styrets oppgaver

Styret har ansvaret for at foreningen blir drevet tilfredsstillende i henhold til vedtatte planer, aktiviteter og budsjetter.

Styret skal sørge for en tilfredsstillende organisering av foreningens virksomhet, herunder:

Fastsette foreningens forretningsadresse.Følge opp den daglige driften av foreningen, herunder sørge for forsvarlig daglig ledelse.Fastsette og føre kontroll med budsjett, samt føre kontroll med regnskapet og fremlegge dette for behandling i Årsmøtet sammen med årsberetning.Forberede og avgi innstilling i saker som skal forelegges i Årsmøtet og ellers orientere Årsmøtet om andre viktige beslutninger.

§ 9 Firmategning

Styrets leder i fellesskap med daglig leder eller et styremedlem tegner foreningens firma. Styret kan meddele prokura.

§ 10 Daglig ledelse

Foreningens daglige drift forestås av en ansatt eller innleid daglig leder, styremedlem eller koordinator for virksomheten. Dette omfatter også forberedelse av saker som skal forelegges styret og Årsmøtet.

§ 11 Revisjon

Revisor kan velges av Årsmøtet.

§ 12 Vedtektsendringer

Vedtektsendringer kan skje i ordinært eller ekstraordinært Årsmøte.

Beslutning om vedtektsendring krever tilslutning fra minst 2/3 av de stemmer som er representert.

§ 13 Oppløsning

Foreningens virksomhet kan oppløses når minst halvparten av medlemmene og minst 2/3 av de stemmer som er representert, stemmer for det i ordinært Årsmøte. Dersom dette ikke oppnås, kan foreningen oppløses på neste
Årsmøte ved simpelt flertall av de stemmer som er representert.

Anvendelse av foreningens verdier fastsettes av Årsmøtet i oppløsningsvedtaket.

Ved opphør skal Årsmøtet velge et oppløsningsstyre bestående av 3-5 medlemmer.

Foreningens formue skal etter oppløsning og gjeldsinnfrielse tilfalle det formål foreningen arbeider for å fremme, ved at denne tilbakeføres til aktiviteter foreslått av oppløsningsstyret. Ingen medlemmer har krav på foreningens midler eller andel av disse.

Ås – Vollebekk
28.05.2008

Endret på årsmøtet på Gardermoen, 23.05.2019