Får nytt masterstudium i bærekraftig skogforvaltning

Fra og med høsten 2024 kan du på Evenstad studere Norges eneste masterstudium innen skogforvaltning som du kan ta på deltid og kombinere med jobb.

– Nåværende studenter på Evenstad i skogbruk og utmarksforvaltning kan søke seg videre på master i bærekraftig skogforvaltning, men også flere tidligere studenter hos oss og andre uten tilknytning til Evenstad har allerede vist interesse for studiet, sier instituttleder ved Institutt for skog- og utmarksfag ved Høgskolen i Innlandet, Halgrim Breie.

Master i bærekraftig skogforvaltning er et nytt nett- og samlingsbasert studium du kan ta på deltid over tre år. Undervisningen vil foregå på norsk, og studiet har blitt opprettet i tett dialog med skognæringen.

– Statsforvalteren i Innlandet ønsker primært å ha mange sterkere søkere med mastergrad, og vi er derfor veldig positive til at det opprettes et slikt fleksibelt studietilbud. Det åpner for at arbeidstagere i bransjen uten mastergrad kan kombinere jobb med studier, men også at vi i fremtidige rekrutteringsprosesser får en sterkere søkermasse, sier Eva Christine Skagestad.

Flere ansatte med utdanningsbakgrunn fra Evenstad

Hun er avdelingsdirektør hos Statsforvalteren i Innlandet, og har ansvar for skog- og trebruk. Innlandet er Norges største skogfylke, og hun forteller at flere av deres ansatte har utdanningsbakgrunn fra Evenstad.

– Evenstad har en veldig praktisk tilnærming til kompetansen de gir studentene på bachelornivå, noe vi verdsetter. I fremtiden vil det bli viktig med spisskompetanse, og da spesielt i skjæringspunktet mellom det digitale samfunnet og kravene som stilles til skognæringen. For at skogbrukets omdømme skal styrkes ytterligere må kompetansen til beslutningstagerne økes, og en ny mastergrad er en viktig del av dette arbeidet, sier Skagestad.

Studiet består av emner innen blant annet skogøkologi, skogproduksjon, økonomi, prosjektledelse og forskningsmetodikk.  

– Ulike interesser relatert til sosial, økologisk og økonomisk bærekraft er sentrale utfordringer for skogbruket i dag og trolig i enda større grad i fremtiden, og vil derfor være et gjennomgående og sentralt tema i studiet, sier Breie.

Flere fordeler ved at studiet går på deltid

Den praktiske tilknytningen bachelor i utmarksforvaltning og bachelor i skogbruk på Evenstad har med mange timer i felt ser Skagestad på som positivt.

Hun håper den nye mastergraden også vil ha et slikt preg selv om den tilbys på deltid, noe som også har flere fordeler ved seg ved at utdannelsen lettere lar seg kombinere med jobb enn en mastergrad på heltid.

– Man kan ta master i skogbruk på heltid i Norge i dag, men erfaringen tilsier at mange hopper av studiet siden de nærmest blir headhuntet og får gode jobbtilbud underveis. Det er med andre ord stor etterspørsel etter masterkandidater selv før de er ferdig utdannet, sier Skagestad.

Står overfor et generasjonsskifte

Skagestad mener norsk skogbruk nå står overfor et generasjonsskifte som Evenstad-studenter kan være med på å fylle. Hos Statsforvalteren har de ansvaret for at skogpolitikken settes ut i livet, og kunnskap som gjør at man driver skogbruk som tar hensyn til samfunnets krav, klimatilpasning og kunnskapsbasert forvaltning står sentralt. Til det trengs blant annet miljøkompetanse, innsikt i miljøkrav, stedstilpasset skogbruk, naturforvaltning og skogøkologi.

Studiet bygger på målsettinger i flere av FNs bærekraftsmål, og er basert på en helhetstanke om å sikre fremtidsskogen på en bærekraftig måte som ivaretar de økologiske, økonomiske og sosiale funksjonene.

– Etter fullført grad vil studentene kunne jobbe operativt og strategisk innen offentlig forvaltning og i privat sektor, sier Breie.