Tømmermegler

Tømmermåler

Som tømmermåler har du ansvar for å produsere oppgjørsgrunnlaget for det meste av skogsvirke som omsettes i Norge. Arbeidet består i å måle volum og vurdere kvalitet for tømmer og flis som omsettes. Tømmermåleren er normalt plassert på mottaksplasser for tømmer og flis, det kan være sagbruk, treforedlingsindustri, havner eller jernbaneterminaler. Mange tømmermålere jobber i […]

Veiplanlegger i skogbruket

Veiplanlegger i skogbruket

En veiplanlegger er ansatt i kommunen, i en organisasjon eller et privat firma som jobber i relasjon til skogbruket eller med infrastruktur/arealplanlegging. Yrket krever stor interesse for kart og digitale registreringsverktøy som GPS og GIS. Videre må de mestre en arbeidsdag i kombinasjon med kontorarbeid og feltarbeid. Som veiplanlegger må du ha god kondisjon og […]

Utmarksforvalter

Utmarksforvalter

En utmarksforvalter er ofte ansatt på store private- eller statseide eiendommer hvor arealet også har andre naturressurser enn skog. Det kan være store områder med uproduktiv skog, fjellområder eller spesielle landskap langs kystlinjen i Norge. Som utmarksforvalter arbeider du mye ute i felten, da en viktig del av jobben er oppsyn og kontroll over naturressursene. […]

Tømmermegler

Tømmermegler

Tømmermeglerne er ansatt i skogeierandelslagene eller hos en privat aktør som kjøper og videreselger tømmer. Skogbrukslederen og tømmermegleren har i mange tilfeller nokså like arbeidsoppgaver og jobber ofte sammen. Hovedansvaret til tømmermegleren er å kjøpe tømmer fra skogeieren og selge det videre til industrien. Yrket krever god kunnskap i økonomi og logistikk. Sentrale oppgaver for […]

Stillinger i departementene eller forvaltningen

Stillinger i departementene eller forvaltningen

Ansatte i departementene, direktorat eller den statlige forvaltningen arbeider som saksbehandlere eller ledere. Stillingskoden kan være rådgivere eller konsulenter. Deres viktigste oppgave er å være med i utformingen av lover og forskrifter, samt avgjøre enkeltsaker, knyttet til de naturbaserte ressursene jord, skog og utmark. De jobber også med fremstilling av saker som skal avgjøres politisk. […]

Skogsoperatør

Skogsoperatør (maskinfører)

Som skogsoperatør har du ansvaret for ca. 20 000 kg rå kraft. Du arbeider i en høyteknologisk maskin som krever utdannelse og erfaring for å kjøres effektivt. Jobben som skogsoperatør gir deg varierte utfordringer. Selv om du sitter alene i maskinen, jobber du i team. Ikke minst må du spille på lag med naturen. Arbeidsplassen er midt […]

Skogsjef i skogeierorganisasjon

Skogsjef i skogeierorganisasjon

Skogsjefen har øverste ansvar for den skogbruksfaglige virksomheten i skogeierorganisasjonen. Stillingen omfatter også et faglig og administrativt ansvar for skogbruksledere og/eller skogkonsulenter. Organisasjonsstrukturen kan variere en del mellom de ulike organisasjonene. Det faktiske ansvars- og arbeidsområde for skogsjefen vil variere tilsvarende. Som skogsjef leder du mange ansatte og personlige egenskaper som evnen til å kunne […]

Skogforvalter

Skogforvalter

En skogforvalter er ansatt hos en større skogeier eller forvalter egen skog. Han/hun har ansvaret for alle ressursene på eiendommen. Det kan være produktiv og uproduktiv skog, fjellområder, vannressurser, jaktrettigheter eller bygninger. De viktigste arbeidsoppgavene er:

Skogforsker

Skogforsker

En mastergrad i skogfag gir muligheter til å spesialisere seg videre med en doktorgrad i Norge. Spesialiseringen tar normalt 3-4 år. Du velger da ut en faglig utfordring og forsøker å løse den ved hjelp av vitenskapelige metoder. Endt doktorgrad gir deg muligheter til å søke jobb ved forskningsinstitutter eller universiteter, her eller i utlandet. […]

Skogbrukssjef i kommune

Skogbrukssjef i kommune

Skogbrukssjefen er ansatt i kommunen. I Nord-Norge og på Vestlandet kan en stilling dekke flere kommuner, mens i store skogkommuner på indre Østlandet kan det være to-tre medarbeidere med skogutdannelse i samme avdelingen. Skogbrukssjefens viktigste oppgave er å sørge for at Skogloven håndheves og at skogeieren får den faglige kunnskapen de har behov for. Ofte […]

Skogbruksleder

Skogbruksplanlegger

Skogbruksplanleggeren er ansatt i skogandelslagene. Deres arbeidsoppgaver har forandret seg mye de siste 10-15 årene. I dag registreres alle grunndata fra skogen ved hjelp av digitale verktøy. Skogbruksplanleggeren må derfor ha interesse for datahåndtering. Den ideelle skogbruksplanleggeren er flink til å kommunisere, interessert i data og glad i å være ute i frisk luft. Ingen […]

Skogbruksleder

Skogbruksleder

En skogbruksleder er ansatt i en skogeierforening eller hos en privat aktør som kjøper og videreselger tømmer. Skogbrukslederen er kontaktpersonen til skogeieren og har mange ansvarsområder avhengig av hva skogeieren trenger. De mest sentrale oppgavene er: Enkelte skogeiere velger også å sette bort forvaltningen av skogen til skogbrukslederen. Arbeidsdagen til skogbrukslederen er variert. Den gir […]

Næringspolitisk rådgiver

Næringspolitisk rådgiver

En næringspolitisk rådgiver arbeider for å sikre eller påvirke de offentlig bestemte forutsetningene for den næringen de representerer. De fleste næringspolitiske rådgivere i skogbruket arbeider i NORSKOG eller Norges Skogeierforbund. Stillingen krever kunnskap om: En rådgivers viktigste oppgave er å synliggjøre skogbrukets mange verdier og næringens rolle i samfunnsutviklingen. Målet er å belyse utfordringene og […]

Lærer i skogfag

Lærer i skogfag

Etter endt Bachelor- eller Masterprogram er det mulig å ta ettårig praktisk pedagogisk utdanning på heltid eller deltid. Dette gir deg mulighet til å jobbe som lærer i programfag på videregående skole med utdanningsprogram naturbruk. I programfagene på Vg2 skogbruk er undervisningen i sterk grad lagt opp som tema og prosjekter i kombinasjon av praktisk […]

Internasjonal konsulent

Internasjonal konsulent

En internasjonal konsulent er ofte ansatt i en bistandsorganisasjon eller andre organisasjoner som Skogselskapet, Norges Vel, Norskog, Skogkurs m.fl. Arbeidet består ofte i å heve kompetansen innenfor skogbruk og naturbruk eller bidra til etablering av en natur- og næringsbasert skognæring i et samarbeidsland. Kunnskapen inngår som en viktig del av arbeidet i å sikre en […]

Instruktør

Instruktør

De fleste instruktører innen praktisk skogbruk er ansatt ved Skogkurs (Aktiv Skogbruk Instruktør). De kombinerer ofte dette arbeidet med et annet yrke i skognæringen. Som bakgrunn bør du ha en del erfaring fra praktisk skogbruk og ha pedagogisk interesse og legning. Du må være glad i å ha kontakt med mennesker og evne å bruke […]

Fylkesskogmester

Fylkesskogmester

Fylkesskogmester er en gammel, ærverdig tittel, og kan i dag ha andre stillingsbenevnelser som rådgiver, seniorrådgiver, overingeniør. Som fylkesskogmester er du ansatt hos Fylkesmannen. Hovedoppgaven er å arbeide for at Stortinget og Regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp regionalt og lokalt. Fylkesmannens oppgaver innenfor skogbruk er knyttet til den langsiktige forvaltningen av skog […]

Forskningstekniker

Som forskningstekniker er du ansatt ved et universitet eller en forskningsinstitusjon. Hovedoppgaven er å planlegge, gjennomføre og registrere målinger knyttet til forskningsprosjekter. I perioder er arbeidsplassen din ute i skog og mark. Dette krever god evne til å arbeide selvstendig, under ulike vær og klimaforhold. Yrket krever også stor nøyaktighet og god evne til å […]

Avdelingsingeniør

Avdelingsingeniør

En avdelingsingeniør arbeider ofte med å lede tekniske arbeidsoppgaver, ofte organisert som egne prosjekter. De fleste jobber innenfor de offentlige instituttene som kartlegger naturressursene våre som for eksempel Skog og Landskap eller Statistisk sentralbyrå. Som avdelingsingeniør ved Skog og Landskap jobber Natalia med arealinformasjon. Hovedoppgaven er å ajourføre arealressurskart. Arbeidet består i å digitalisere ORT […]