Fylkesskogmester

Fylkesskogmester er en gammel, ærverdig tittel, og kan i dag ha andre stillingsbenevnelser som rådgiver, seniorrådgiver, overingeniør.

Som fylkesskogmester er du ansatt hos Fylkesmannen. Hovedoppgaven er å arbeide for at Stortinget og Regjeringens vedtak, mål og retningslinjer blir fulgt opp regionalt og lokalt.

Fylkesmannens oppgaver innenfor skogbruk er knyttet til den langsiktige forvaltningen av skog som ressurs for lønnsom næringsvirksomhet og å arbeide for større verdiskaping basert på trevirke som råstoff. I større fylker er det flere fylkesskogmestre med hver sine fagområder. I de mindre fylkene må fylkesskogmesteren ofte dekke flere områder.

Fylkesskogmesteren gir veiledning og bistand til kommunene og næringsaktørene på tekniske og biologiske fagområder som landbruksveier, bioenergi, skogskader, skogskjøtsel og miljøspørsmål. Andre arbeidsområder er koordinering av skogbruksplanleggingen i fylket, forvaltning av skogfondsordningen, tilskuddsforvaltning og kontrolloppgaver.

Som fylkesskogmester jobber du også med kompetansetiltak, skognettverk, strategiarbeid og gjerne som pådriver for utviklingsprosesser og FoU-prosjekter.

Andre oppgaver som ikke er direkte skogfaglige, men som har betydning for skognæringen er innspill i kommunale planprosesser, store samferdselsinngrep osv. Fylkesmannen er også klageinstans for vedtak besluttet av skogbruksforvaltningen i kommunene. En fylkesskogmester behandler derfor også klager vedrørende skogfond, tilskudd eller kommunale vedtak etter skogbruksloven.

Les om de spennende produktene og mulighetene som ligger i trærne hos Tenk Tre


Les mer om utdanning og jobbmuligheter i Trøndelag på «Tilveksten.no»